👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری تفکرات غیر منطقی وملاکهای همسر گزینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری تفکرات غیر منطقی وملاکهای همسر گزینی

مبانی نظری تفکرات غیر منطقی وملاکهای همسر گزینی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

69

حجم

0/57 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری تفکرات غیر منطقی وملاکهای همسر گزینی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2ـ1ـ مروری كلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .

2ـ1ـ1ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ1ـ2ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ1ـ3ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ2ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ1ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ2ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ3ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ4ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ5ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ6ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ4ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنوان

2ـ5ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ1ـ تفكر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ2ـ تفكر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .

2ـ5ـ3ـ تفكر غیر منطقی سرزنش كردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ4ـ تفكر غیر منطقی واكنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ5ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ6ـ تفكر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ7ـ تفكر غیر منطقی اجتناب از مشكلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ8ـ تفكر غیرمنطقی اتكا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ9ـ تفكر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ10ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل در برابر مشكلات دیگران . . . . . . . . . .

2ـ5ـ11ـ تفكر غیرمنطقی كمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ6ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ7ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ8ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ9ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشكیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ10ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنوان

2ـ12ـ1ـ ازدواج یك همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ4ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ2ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ3ـ1ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ5ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ5ـ2ـ ویژگی هایی كه در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ6ـ عوامل جسمانی و ژنتیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ7ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فیزیولوژیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنوان

2ـ14ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ1ـ رشد عاطفی و فكری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ2ـ توافق، علایق و طرز تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ3ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ3ـ بی فرزندی و كم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ4ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ5ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ7ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ8ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ10ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ17ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـاصول كلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنوان

2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ2ـ اخلاق نیك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ3ـ رعایت اصول كفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ5ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ6ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ7ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ19ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی...

2ـ1ـ مروری كلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری

درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری R.E.B.T [1] به مثابه یكی از نخستین رویكردهای رفتاری ـ شناختی، توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. اساس این نظریه و كاربرد آن در 40 سال پیش توسط آلبرت الیس پایه گذاری شده است. الیس بعد از یكسری آموزشها و تجارب فشرده در روان كاوی، كارآمدی روش تحلیل كلاسیك را زیر سوال برد. اومشاهده نمود كه بیماران برای مدت قابل ملاحظه ای تمایل دارند در جلسات درمانی باقی بمانند و از خود مقاومت نشان دهند. علاوه بر این، الیس این سوال را مطرح نمود كه، آیا بینش فردی كه از فرضیات اساس روان كاوی می باشد، منجر به تغییر درمانی می شود! در حقیقت، تغییرات مداومی كه فرد در رفتار خود آن را نشان خواهد داد. متاسفانه با توجه به محدودیتهای روش روان كاوی، الیس تجربه فنون درمانی مستقیم و فعال را آغاز نمود. وی در طول یك فرایند كوشش و خطای بالینی، بتدریج نظریه آشفتگی هیجانی و مجموعه ای از روشهای درمانی را كه به مثابه یك رویكرد كاربردی به منظور مواجهه با مشكلات زندگی ارائه شده بود؛ پایه ریزی نمود.

👇محصولات تصادفی👇

شبيه سازي و آموزش کولیس اندازه گیری با دقت 0.001 میلیمتر پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه نفوذ قیر پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ابراز و مهار خشم مبانی و پیشینه نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه